#bản chất của tâm

Ajahn Chah

NIỀM VUI CỦA ĐỨC PHẬT

Nếu tất cả các pháp đều vô thường, bất toại nguyện, và vô ngã, thì con người sống để làm gì? Một người ngắm một...