#Bồ Tát Phổ Hiền

BỒ TÁT PHỔ HIỀN THƯA HỎI LÀM SAO TU HÀNH

Thiện nam tử! Mọi thứ huyễn hóa của tất cả chúng sanh đều sanh trong Diệu Tâm Viên Giác Như Lai, giống như hoa đốm giữa hư...