#Phật giáo nguyên thủy

PHẤN ĐẤU ĐỂ THÂN CHỨNG GIÁO PHÁP

Bấy giờ đôi bạn dẫn đầu hai trăm năm mươi khất sĩ đồng môn tiến về Động Trúc Lâm, đúng lúc Đức Thế Tôn đang giảng pháp cho chư tăng. Biết hai vị này sắp đến nên Ngài tuyên bố: “Này chư tỳ khưu, Kolita và Upatissa đang đến đây. Họ sẽ là hai trưởng đệ tử của Như Lai, một đôi đệ tử ưu tú!” Rồi hai vị cùng…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 2269 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2243 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2088 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1960 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1773 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1731 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1703 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1496 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1468 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1380 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1356 lượt xem/bài