#A Di Đà

THỰC HÀNH TỊNH ĐỘ CHÂN TÔNG

Tiến sĩ Unno dạy đại học ở Mỹ, được phong pháp sư trong truyền thống Tịnh độ Chân tông và phục vụ ở chùa Phật giáo...