#an nhiên

Sharon_Salzberg

CHÚNG TA MUỐN ĐIỀU GÌ

  🧡 Khi chúng ta sống trong một nền văn hóa thiên về hành động, ta rất dễ quên mất một điều, đó là mọi thứ chúng ta...