#Ấn Quang Đại sư

Ấn Quang Đại sư

BÀI KÝ TỰ TRÁCH LỖI TRONG VIỆC CHÉP KINH HOA NGHIÊM (Viết thay sư Khoan Huệ)

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO ĐẠI SƯ ẤN QUANG (1862-1940) – Tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Lớn lao thay giáo pháp kinh Hoa Nghiêm,...