#ba hạng Phật tử

PHỤNG SỰ PHẬT CÓ BA HẠNG

Phụng sự Phật có ba hạng: Một là đệ tử ma phụng sự Phật. Hai là thiên nhân phụng sự Phật. Ba là đệ tử Phật phụng sự...