#ba la mật

TRÍ HUỆ

1. Tất cả những ngành này của Giáo Pháp Bậc Đại Lực đã diễn bày để vì trí huệ. Bởi thế, những ai muốn chấm dứt sanh...