#Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo

ĐỨC GARCHEN RINPOCHE BAN KHẨU TRUYỀN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

Sinh trưởng tại miền Đông Tây-Tạng vào năm 1936, Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche thuộc dòng Drikung Kagyu là hoá...