#Bao dung để bước lên đỉnh cao nhân cách

LÙI MỘT BƯỚC TRỜI CAO BIỂN RỘNG

Lòng bao dung, Lòng khoan dung, Bao dung hóa giải xung đột, Bao dung để bước lên đỉnh cao nhân cách