#bầu trời

Soygyal Rinpoche

BẦU TRỜI VÀ NHỮNG ĐÁM MÂY

Bởi thể, dù đời ta có thế nào đi nữa, Phật tánh của ta cũng luôn luôn ở đấy. Và nó luôn luôn toàn hảo. Ngay cả chư Phật...