#bây giờ

CUỘC SỐNG CHÚNG TA ĐANG SỐNG BÂY GIỜ

Chúng ta xem nhân cách của chúng ta như một thứ duy nhất, nhưng nó đa dạng nhiều mặt, kết hợp theo nhiều cách cảm xúc, ý chí,...