#Biết chia sẻ và khen ngợi

THẾ NÀO LÀ MỘT THÀNH VIÊN CỦA NHÓM?

Rộng lượng, Bao dung, Sống vì mọi người, Đặt lợi ích chung lên trên hết, Tình đồng đội, Nhóm đoàn kết, Đặt giá trị...