#Biết lắng nghe là một giới hạnh

LẮNG NGHE LÀ MỘT BIỂU HIỆN CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG

Biết lắng nghe là một giới hạnh, Biết lắng nghe là một cảnh giới cao của tâm, Lắng nghe để thấu hiểu, Lắng nghe để yêu...