#Bồ Đề Đạo Tràng

THÁNH ĐỊA BODH GAYA – NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO

Đối với Phật Giáo, Bồ Đề Đạo Tràng là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của Phật Thích Ca. Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo...