#Bồ Tát đạo

GIÁO PHÁP TUYỆT VỚI CỦA TỊCH THIÊN

Con đường giác ngộ, Con đường giải thoát, Sư tử hống, Bồ tát đạo, Bồ đề tâm

HÃY PHÁT KHỞI TÂM NGUYỆN ĐẠT GIÁC NGỘ VÌ CHÚNG SINH – NHỮNG LỜI KHAI THỊ TỪ BẬC TÔN QUÝ

??? Khai thị số 49 (Ba bảy pháp hành Bồ Tát đạo – Kệ thứ 10) Ba mươi bảy Pháp hành Bồ tát đạo đoạn kệ thứ 10, ‘Khi...