#Bồ Tát Di Lặc

ÁI DỤC LÀ GỐC RỄ CỦA SANH TỬ 

Thế Tôn, nếu các Bồ tát và chúng sanh đời rốt sau muốn dạo trong biển đại tịch diệt Như Lai thì làm sao đoạn dứt căn...