#Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokiteshvara)

CẦU KHẨN TÂM ĐẠI BI CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Thiền định trên bất cứ nguồn sức mạnh nào cũng có thể giúp chúng ta rộng mở tâm bi, giống như gieo hạt trên mảnh đất...
Bồ tát Quán Thế Âm

CĂN TAI VIÊN THÔNG HƠN HẾT- KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI

—🙏🙏🙏— Con nay bạch Thế Tôn Phật ra cõi Ta Bà Phương này chân giáo thể Thanh tịnh tại nghe thanh Muốn được Tam ma...

THẦN CHÚ CỦA TÂM ĐẠI BI

OM MANI PADME HUM, Tạng ngữ đọc là Om Mani Pémé Hung. Thần chú này tiêu biểu tâm đại bi và ân sủng của tất cả chư Phật,...

CHUYỂN HÓA MỌI BIỂU HIỆN THÀNH AVALOKITESHVARA

Trong các kỳ ẩn cư, lúc nào chúng ta cũng nên hành trì pháp du già này, cả ngày lẫn đêm. Ngoài việc thấy bản thân như bổn...

CÁI THẤY RÕ VÀ NIỀM KIÊU HÃNH THIÊNG LIÊNG

☀️ HAI LOẠI THIỀN Để có sự định tâm trọn vẹn vào bổn tôn đại thủ ấn, đầu tiên chúng ta cần hiểu bằng lý trí. Sau...