#Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ

TÙY THUẬN TÁNH VIÊN GIÁC

Thiện nam tử! Tự tánh Viên Giác không có tánh mà có tất cả tánh, tùy thuận tất cả từ tánh khởi mà không thủ không chứng....