#bồ tát

SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA MỘT VỊ BỒ TÁT

Phật Giáo Đại Thừa tập trung vào ý tưởng về bồ tát. Bodhi nghĩa là “Giác ngộ” và sattva có nghĩa là “chúng...