#Bố thí ba la mật

SỰ THỰC HÀNH CHÍNH YẾU LÀ TU HÀNH BỒ ĐỀ TÂM

BỒ ĐỀ TÂM TỐI HẬU VÀ TƯƠNG ĐỐI ——-O0O——- Bồ đề tâm Tối hậu và Bố thí ba la mật Nguyên lý Bồ đề...