#Bố thí

TÂM Ý QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ

GN – Đức Phật dạy “Nhất thiết duy tâm tạo” hay “Tâm dẫn đầu các pháp”, tâm ý quyết định kết quả của hành vi...

CỘI NGUỒN HẠNH PHÚC LÀ CHO CHỚ KHÔNG PHẢI LÀ NHẬN

Trong cuộc đời, có lẽ ai cũng từng giúp người và từng được người giúp. Hiệu quả giúp đỡ phụ thuộc nhiều yếu tố...

LÀM PHƯỚC LÀ PHÁP HÀNH TẠO NIỀM VUI AN LẠC

Để được phước, được lòng người khác thì ta phải làm sao? Phải biết làm việc theo điều lành – làm phước – là...

BỐ THÍ CÓ MẤY LOẠI?

Nếu ta là người học Phật lâu năm ta sẽ nhanh nhẹn trả lời rằng có 3 loại: 1) Tài thí: tức bố thí tiền. 2) Pháp thí: tức...

AN ỦI LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ BỐ THÍ

Đức Phật thường khuyên nhủ chúng ta phước huệ song tu để thành tựu đạo pháp. Nếu chúng ta giàu sang sung sướng, mà không...