#Bodhicitta

BỒ ĐỀ TÂM TỐI HẬU VÀ TƯƠNG ĐỐI

Bồ đề tâm Tối hậu và Bố thí ba la mật  Nguyên lý Bồ đề tâm tối hậu hay tuyệt đối được căn cứ trên sự phát triển...