#Bốn Tư Tưởng Chuyển Tâm

BỐN TƯ TƯỞNG CHUYỂN HƯỚNG TÂM VÀ LÒNG BI

Bốn tư tưởng chuyển hướng tâm có trong các kinh, về sau được các đại sư Ấn Độ đúc kết lại để thành một phần của...

ĐỨC GARCHEN RINPOCHE BAN KHẨU TRUYỀN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

Sinh trưởng tại miền Đông Tây-Tạng vào năm 1936, Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche thuộc dòng Drikung Kagyu là hoá...