#Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

VÌ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC VÀ CÓ Ý NGHĨA

Giá trị của bạn không được đo bằng số tiền bạn có hay học vấn của bạn Mà phải được đo bằng việc Bạn đã chia sẻ...