#cái thấy thấu suốt

MƯỜI HAI ĐIỀU CẦN THIẾT

1) Trong lúc mới khởi đầu, niềm tin khởi sanh từ sự sợ hãi sâu xa đối với chuỗi sanh và tử lập đi lập lại không ngừng...