#Cầu gia trì

BÀI NGUYỆN ĐẠI ẤN

Karmapa thứ Ba Rangjung Dorje Những Lời Dạy của những Thành tựu giả Tối Thượng 1. Kính lễ Guru! Chư lama và yidam chư Phật ba...