#chấm dứt đau khổ

THỰC TẠI LÀ CÁI ĐANG LÀ

KRISHNAMURTI– NHẬT KÝ (Viết Năm 1961-1962, Xuất Bản Lần Đầu Dưới Dạng Sách Vào Năm 1976) Có tương lai hay không? Vì có ngày mai...