#Chân lý tuyệt đối

PHÂN BIỆT CHO ĐÚNG

Câu hỏi bây giờ là, nếu thật sự không có gì sở hữu tính chất tồn tại cố hữu, tại sao kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta...