#chân tánh

KHAI THỊ SỐ 5: BỒ ĐỀ TÂM VÀ CHÂN TÁNH

Trên thế giới này, có hai hệ thống chủ yếu: hệ thống thế tục và hệ thống tâm linh. Hai hệ thống này cũng giống như hai...