#chatgpt

CHATGPT KHÔNG THỂ THAY THẾ Y BÁC SĨ

Theo các chuyên gia, ChatGPT chỉ là công cụ hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin thường thức, không thể thay thế bác sĩ trong khám,...