#Đại đệ tử Phật

PHẤN ĐẤU ĐỂ THÂN CHỨNG GIÁO PHÁP

Bấy giờ đôi bạn dẫn đầu hai trăm năm mươi khất sĩ đồng môn tiến về Động Trúc Lâm, đúng lúc Đức Thế Tôn đang giảng...