#Đại thừa

CÁI BÂY GIỜ

Cách kinh nghiệm cái bây giờ là nhận thức rằng ngay khoảnh khắc này, ngay điểm này trong cuộc đời bạn, luôn luôn là cái...

TÌNH MẸ LÀ TIỀN ĐỀ PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ TÂM

 Đây là hành trình gồm bảy bước để phát khởi tâm Bồ-đề được được Đức Dalai Lama giới thiệu. Trong đó, ngài nhấn...

NIỆM PHẬT TÔNG YẾU

Nếu thường xuyên xưng danh-hiệu thì do công-đức của Phật danh, vọng-niệm tự dừng, tán- loạn tự yên, tam nghiệp tự điều,...

TRẺ TRUNG VUI ĐÙA

Với một số người, qua hình dung của họ, các vị tu hành giải thoát có vẻ nghiêm nghị, trầm mặc, lặng lẽ, xa cách… Nhưng...

GIÁO HUẤN CHO PHỤ NỮ ĐẠT GIÁC NGỘ MÀ KHÔNG BỎ NHỮNG HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

Hãy nghe đây, những người nữ. Tâm giác ngộ hiểu biết thì chẳng phải nam chẳng phải nữ. Pháp tánh của tỉnh thức rõ biết...

BỐN TƯ TƯỞNG CHUYỂN HƯỚNG TÂM VÀ LÒNG BI

Bốn tư tưởng chuyển hướng tâm có trong các kinh, về sau được các đại sư Ấn Độ đúc kết lại để thành một phần của...

LỜI NGUYỆN BỒ ĐỀ TÂM

"Tôi thực sự nghĩ rằng tương lai tùy thuộc vào phẩm chất của tâm thức mình, vào một tâm tốt. Bởi thế chúng ta phải cố...

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – BÀI PHỎNG VẤN ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA TRÊN TRANG WEB VAIROCANA

“Nếu không biết trân trọng tri ân, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khô cằn, vô tri như gỗ đá. Chúng ta không chỉ cần...

CĂN BẢN CỦA SỰ CHUYỂN HÓA TÂM

Chính trạng thái tâm thần của ta – chính thái độ và tâm tư của ta đóng vai trò quyết định cho chúng ta hạnh...