#Đại Toàn Thiện Dzogchen

LÒNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ

Nếu chúng ta thực hành quy y nhưng không phát khởi tình yêu chân thật thì sẽ có rất ít lợi lạc. Khi chúng ta nghĩ về vị đạo...

PHÁP TU BỒ TÁT THỨ 30

Nếu thiếu Trí Tuệ Ba-La-Mật thì dù có cả năm Ba-La-Mật [kia] cũng cũng vẫn chưa đạt tới giác ngộ tối thượng. Vì vậy hãy...

NGUỒN GỐC NGUYÊN THỦY CỦA DZOGCHEN

Phái Nyingthig bảo tồn những truyền thống cổ nhất của Phật giáo Đại thừa ở Tây Tạng và được thiết lập ở thế kỷ...

MỤC ĐÍCH CỦA LỜI DẠY VỀ PHẬT TÁNH

NHỮNG ĐỨC HẠNH CỦA PHẬT TÁNH Phật tánh là thanh tịnh vì không bao giờ có vết dơ nào trên đó. Nó là tự-thiêng liêng vì nó...

GIẢI QUYẾT TRONG VẮNG MẶT

Giải quyết trong vắng mặt là trái tim của vấn đề: tất cả những sự việc khác nhau của sanh tử và niết bàn trong sự vắng...

KARMAPA MIKYO DORJE (1507 – 1554) – NĂNG LỰC CHỮA BỆNH

Trước cái chết của mình không lâu, Karmapa thứ bảy là Chodrag Gyaltsho đã có một linh kiến về đức Di Lặc, đức Phật tương...

DALAI LAMA – CÁI THẤY, THIỀN ĐỊNH, HẠNH

Nếu bạn là một hành giả có thể thực hành một cách hiệu quả và thích đáng loại cái thấy, thiền định và hạnh này, bạn...
Longchen Rabjam

PHÁT LỘ VẮNG MẶT – TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN

Ở yên trong cái vắng mặt, "vắng mặt của bên trong và bên ngoài, chủ thể và đối tượng", là cảnh giới của "Samantabhadra...

NỀN TẢNG – ĐẠI TOÀN THIỆN

Nền Tảng Bổn Nguyên: Tinh túy của nó vốn thanh tịnh như một pha lê vô nhiễm. Nó không hiện hữu như sự vật hay tính cách....