#Đại Toàn Thiện Dzogchen

PHÁP TU BỒ TÁT THỨ 30

28/11/2020 view 18

Nếu thiếu Trí Tuệ Ba-La-Mật thì dù có cả năm Ba-La-Mật [kia] cũng cũng vẫn chưa đạt tới giác ngộ tối thượng. Vì vậy hãy vun bồi các phương tiện thiện xảo và cùng với trí tuệ siêu việt không phân biệt ta, người và các pháp. Đó là pháp tu Bồ tát. Tri kiến viên mãn kết hợp tánh Không với lòng bi mẫn. Nếu con có lòng bi…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1663 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 953 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 902 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 893 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 809 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 798 lượt xem/bài

SUSAN JEFFERS 3 bài TB: 793 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 739 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 704 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 687 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 687 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 676 lượt xem/bài