#Đức Phật và Phật pháp

A NAN ÐA ĐỐI VỚI CÁC HÀNG HUYNH ĐỆ

Trong cộng đồng Tăng lữ chỉ có Xá Lợi Phất (Sàrìputta) là người bạn thân nhất của A Nan Ða. Còn Anuruddha (A Nậu Lâu Ðà)...