#Khoa học và vũ trụ

LỰA CHỌN VŨ TRỤ CỦA CHÚNG TA

Theo người Boshongo ở miền trung châu Phi, lúc khởi nguyên chỉ có bóng đêm, nước, và thần Bumba vĩ đại. Một ngày nọ, Bumba,...