#Kinh Điển Đại Thừa

MƯỜI BỐN CÔNG ĐỨC VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Bạch Thế Tôn, lại do con dùng Vô tác diệu lực của Kim cương Tam muội huân tu tánh nghe này, cùng mười phương ba đời tất cả...

CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU TRONG KINH HOA NGHIÊM

Thế giới Hoa Nghiêm là thế giới làm bằng hoa, được trang nghiêm bằng hoa. Thế giới chúng ta đang sống ở trong biển thế giới...

HẠT NGỌC TRONG CHÉO ÁO

Chúng con nghe Vô thượng Tiếng thọ ký an ổn Vui mừng chưa từng có Lạy Phật trí vô lượng Nay ở trước Thế Tôn Tự hối các...

MƯỜI BỐN CÔNG ĐỨC VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Bạch Thế Tôn, lại do con dùng Vô tác diệu lực của Kim cương Tam muội huân tu tánh nghe này, cùng mười phương ba đời tất cả...
Đức Phật thuyết pháp

BỒ TÁT DI LẶC KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ

Di Lặc Bồ Tát quán sát tất cả chúng hội nơi đạo tràng chỉ dạy Thiện Tài rằng: Này đại chúng! Các ngài thấy đồng tử...

PHẨM SONG YẾU – KINH PHÁP CÚ

1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân...

TÍNH ĐA DẠNG CỦA NGHIỆP

“Này các Tỷ-kheo, khi một vị thánh đệ tử hiểu rõ nghiệp như vậy, nguồn gốc của nghiệp, tính đa dạng của nghiệp, quả...

TỊNH HÓA – KHO TÀNG TÂM CỦA CÁC BẬC GIÁC NGỘ

Lạc lõng trong sanh tử từ thời vô thủy đến nay, Bất cứ điều gì con đã làm đều sai lầm và sẽ dẫn đến thêm sự lạc...

KHÔNG GÌ CHẲNG LÀ THUỐC

Không có cái gì mà chẳng phải là thuốc...