#Kinh Phật

LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRÌ TỤNG – CHIÊM BÁI – CÚNG DƯỜNG

💦 HAI MƯƠI TÁM ĐIỀU LỢI Đức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: “Lắng nghe! Lắng nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói rõ...

SỰ KIỆN NHẬP THAI VÀ ĐẢN SANH CỦA ĐỨC PHẬT

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang trú tại thành Xá-Vệ (Sāvatthi), khu Rừng Kỳ Đà (Jeta Grove), thuộc Vườn Cấp-Cô-Độc...

LỜI DẠY CUỐI CÙNG

CHẾ TÂM “Tỳ-kheo các ông! Đã có thể trụ yên nơi giới rồi, nên chế ngự năm căn, chớ để phóng dật, chạy theo năm dục....

MƯỜI BỐN CÔNG ĐỨC VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Bạch Thế Tôn, lại do con dùng Vô tác diệu lực của Kim cương Tam muội huân tu tánh nghe này, cùng mười phương ba đời tất cả...

THANH LỌC TÂM

Này các Tỷ-kheo, có nhiều tạp chất trong vàng, như là đất và cát, sỏi và sạn nhỏ. Giờ đây, người thợ vàng và thợ học...

LỢI LẠC CỦA VIỆC TU MƯỜI NGHIỆP THIỆN

? Lời Kinh: Bấy giờ Thế Tôn lại bảo Long vương: Nếu có Bồ-tát nương mười nghiệp thiện này để tu hành: – Hằng lìa...

TỐT HƠN SỐNG MỘT NGÀY, THẤY ĐƯỢC CÁI BẤT DIỆT

Thường tôn trọng, kính lễ Bậc kỳ lão trưởng thượng, Bốn pháp được tăng trưởng: Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. (109)

LỢI LẠC CỦA VIỆC TÍCH TẬP PHƯỚC ĐỨC

☘️ LỜI KINH: Này Long vương! Ngươi xem thân Phật do trăm ngàn ức phước đức sanh ra các tướng trang nghiêm, hào quang nhiệm...

KINH ĐẠI PHÚC ĐỨC

Kinh Đại Phúc Đức – Mahamangala Sutta Giới thiệu và Dịch: Thầy Huyền Diệu Phật nói kinh này tại Tu viện Cấp Cô Độc,...