#Mục Kiền Liên Bồ Tát

A NAN ÐA ĐỐI VỚI CÁC HÀNG HUYNH ĐỆ

Trong cộng đồng Tăng lữ chỉ có Xá Lợi Phất (Sàrìputta) là người bạn thân nhất của A Nan Ða. Còn Anuruddha (A Nậu Lâu Ðà)...

VU LAN

Tác giả: Cõi Tạm Hai tiếng nghe thật thân quen. Là ngày lễ báo hiếu vô cùng cao đẹp của nhân loại, là ngày của mọi người...