#Sức khỏe

THIỀN ĐỊNH ĐỂ TĂNG TRƯỞNG CÁ NHÂN VÀ THÚC ĐẨY TINH THẦN

Đối với hoạt động này, chúng tôi muốn bạn thử bước vào một trạng thái ý thức khác, được gọi là thiền định. Những nghiên cứu về thiền cho thấy hoạt động thiền có thể giúp tăng trưởng nhiều phẩm chất liên quan đến sự phát triển nhân cách tối ưu, như tính chân thực, trí tuệ, tự khẳng định mình và tự tôn bản ngã. Trên thực tế, những…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 2269 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2243 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2088 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1960 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1773 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1731 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1703 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1496 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1468 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1380 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1356 lượt xem/bài