#Thiền về bản tánh của Tâm

CHỮA LÀNH THÔNG QUA TÁNH KHÔNG

Phương diện sau cùng của chữa lành bằng chánh niệm là nhận diện các quy luật phổ quát chi phối đời sống. Trọng tâm chính...

SÓNG VÀ ĐẠI DƯƠNG

💦Ý Tưởng Và Cảm Xúc: Sóng Và Đại Dương Khi bắt đầu thiền, người ta thường nói những ý tưởng của họ nổi loạn, và...

NGUỒN CẢM HỨNG

Tôi đã nói rằng thiền định là con đường đưa đến giác ngộ và là nỗ lực lớn lao nhất của đời này. Mỗi khi nói về...