ĐẠI DƯƠNG BỔN NGUYỆN

THÂN LOAN THÁNH NHÂN

Trích: Sông Lửa Sông Nước; Việt dịch: An Cư; NXB: Doubleyday, 1998; NXB Thiện Tri Thức, 2001

Niềm tin phát sanh từ tự ngã không thể sản sanh ra tính tâm linh chân thật

? Mọi người – đàn ông, đàn bà, cao sang hay thấp hèn – 
Không hạn chế gì trong việc xướng lên danh hiệu A Di Đà
Khi đi đứng, ngồi hay nằm,
Cũng không lệ thuộc thời gian, nơi chốn hay điều kiện.

? Như Lai này là ánh sáng. Ánh sáng không gì khác hơn là trí huệ; trí huệ là hình tướng của ánh sáng. Hơn nữa trí huệ là vô hình tướng, bởi vì Như Lai này là Phật của ánh sáng không thể quan niệm. Như Lai này bao trùm lấp đầy vô số thế giới trong mười phương, bởi thế được gọi là Phật Vô Lượng Quang. Bồ tát Thế Thân đã dùng tên “Như Lai của ánh sáng không ngăn ngại lấp đầy mười phương.”

? Đã chứng thực sự tin cậy chân thật hùng vĩ và vô biên
Do công việc của Ánh Sáng Vô Ngại
Tảng băng của phiền não mù lòa tan ra hoàn toàn
Để tức thời trở thành nước của giác ngộ.

? Chướng ngại xấu xa trở thành chất thể của công đức,
Như trường hợp của băng và nước. Băng càng nhiều thì nước càng nhiều.
Chướng ngại càng nhiều thì công đức càng nhiều.

? Đại dương của Danh Hiệu không thể nghĩ bàn không hề lưu giữ
Dù chỉ một xác chết của những người làm ác và phỉ báng Pháp.
Tất cả mọi dòng sông của cái xấu đều chảy vào đại dương
Trở thành một vị với nước trong ngần của công đức.

? Khi nhiều dòng sông của phiền não xấu ác
Chảy vào đại dương của Lời nguyện Đại Bi
Của Ánh Sáng Vô Ngại, soi sáng khắp mười phương,
Chúng trở thành một vị với nước của trí huệ.

—–*—-
Nguồn: Sông Lửa Sông Nước.
Tác giả: Taitetsu Unno
Việt dịch: An Cư
NXB: Doubleyday, 1998
N.X.B Thiện Tri Thức, 2001

Bình luận


Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI