THÂN LOAN THÁNH NHÂN

ĐẠI DƯƠNG BỔN NGUYỆN

? Mọi người – đàn ông, đàn bà, cao sang hay thấp hèn –  Không hạn chế gì trong việc xướng lên danh hiệu A Di Đà Khi đi...