ĐIỀU KIỆN THỨ BA ĐỂ NÓI KINH

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Trích: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm An Lạc Hạnh Thứ Mười Bốn; Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập; Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh; NXB. Tộn giáo, 2010

Nếu muốn nói Kinh này
Phải bỏ lòng ganh hờn
Ngạo dua dối tà ngụy
Thường tu hạnh chất trực
Chẳng nên khinh miệt người
Cũng chẳng hý luận pháp
Chẳng khiến kia nghi hối
Rằng ngươi chẳng thành Phật,
Phật tử đó nói pháp
Thường nhu hòa hay nhẫn
Từ bi với tất cả
Chẳng sanh lòng biến trễ,
Bồ tát lớn mười phương
Thương chúng nên hành đạo
Phải sanh lòng cung kính
Đó là Đại sư ta,
Với các Phật Thế Tôn
Tưởng là cha Vô thượng,
Phá nơi lòng kiêu mạn
Nói pháp không chướng ngại
Pháp thứ ba như thế
Người trí phải giữ gìn
Một lòng an lạc hạnh
Vô lượng chúng cung kính.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. HẠT NGỌC TRONG CHÉO ÁO
  2. THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT
  3. PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN