HẠT NGỌC TRONG CHÉO ÁO

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa; Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch

Dịch giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

NXB Tộn giáo

Chúng con nghe Vô thượng
Tiếng thọ ký an ổn
Vui mừng chưa từng có
Lạy Phật trí vô lượng

Nay ở trước Thế Tôn
Tự hối các lỗi quấy
Trong Phật báu vô lượng
Được chút phần Niết-bàn

Như người ngu vô trí
Bèn tự cho là đủ
Thí như người nghèo cùng
Qua đến nhà thân hữu
Nhà đó rất giàu lớn
Bày đủ các tiệc ngon
Đem châu báu vô giá
Cột dính trong vạt áo
Thầm cho rồi bỏ đi
Gã say nằm không hay

Sau khi gã đã dậy
Dạo đi đến nước khác
Cầu ăn mặc tự sống
Nuôi sống rất khốn khổ
Được ít cho là đủ
Chẳng lại muốn đồ tốt
Chẳng biết trong vạt áo
Có châu báu vô giá

Người thân hữu cho châu
Sau gặp gã nghèo này
Khổ thiết trách gã rồi
Chỉ cho châu trong áo

Gã nghèo thấy châu đó
Lòng gã rất vui mừng
Giàu có các của cải
Tha hồ hưởng ngũ dục

Chúng con cũng như vậy
Thế Tôn từ lâu xa
Thường thường giáo hóa cho
Khiến gieo nguyện Vô thượng

Chúng con vì vô trí
Chẳng hay cũng chẳng biết
Được chút phần Niết-bàn
Cho đủ chẳng cầu nữa

Nay Phật giác ngộ con
Nói chẳng phải thiệt diệt
Đặng Phật huệ Vô thượng
Đó mới là thiệt diệt

Con nay từ Phật nghe
Thọ ký việc trang nghiêm
Cùng tuần tự thọ ký
Thân tâm khắp vui mừng.

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT
  2. PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN
  3. VIÊN NGỌC TRONG CHÉO ÁO

Bài viết mới

  1. NỀN VĂN MINH VỊ THA SẼ NỞ HOA KHI LOÀI NGƯỜI TỈNH NGỘ
  2. BIẾT ƠN GIÂY PHÚT NÀY
  3. TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA TÂM TRẠNG