MƯỜI ĐIỀU QUÝ GIÁ HƠN

TỔ GAMPOPA

Trích: NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA GAMPOPA; NXB Thiện Tri Thức.

(1) Một đời người tự do và đầy đủ thì quý giá hơn tất cả những đời khác ở trong sáu loài không được làm người.

(2) Một người biết Pháp thì quý giá hơn tất cả những người thế gian không có Pháp.

(3) Thừa của thật nghĩa này thì quý giá hơn những con đường của mọi thừa khác.

(4) Một khoảnh khắc của hiểu biết khởi ra từ thiền định thì quý giá hơn tất cả hiểu biết khởi ra từ nghe và suy nghĩ.

(5) Một khoảnh khắc của công đức không do hợp tạo (người làm, người nhận và việc làm đều không tịch) thì quý giá hơn mọi công đức có được.

(6) Một khoảnh khắc của đại định không có ý niệm thì quý giá hơn mọi cái định còn nằm trong vòng ý niệm.

(7) Một khoảnh khắc của đức hạnh không nhiễm ô thì quý giá hơn mọi đức hạnh nhiễm ô có thể có được.

(8) Một khoảnh khắc chứng ngộ An Lạc khởi lên thì quý giá hơn tất cả kinh nghiệm khởi lên trong tâm.

(9) Một khoảnh khắc của hạnh vô ngã thì quý giá hơn tất cả những đức hạnh có ngã có thể có được.

(10) Không trụ vào bất cứ cái gì thì quý giá hơn tất cả những bố thí vật chất có thể có được.

Đây là Mười Điều Quý Giá Hơn.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. MƯỜI TÁM TỆ NẠN ẨN GIẤU CỦA NHỮNG HÀNH GIẢ
  2. MƯỜI ĐIỀU NGƯỜI TA PHẢI BIẾT
  3. SỰ HOÀN THIỆN CỦA TINH TẤN

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA