TỔ GAMPOPA

MƯỜI ĐIỀU QUÝ GIÁ HƠN

(1) Một đời người tự do và đầy đủ thì quý giá hơn tất cả những đời khác ở trong sáu loài không được làm người. (2)...

MƯỜI TÁM TỆ NẠN ẨN GIẤU CỦA NHỮNG HÀNH GIẢ

(1) Ở nơi ẩn cư mà muốn hoàn thành điều vinh hoa của thế gian là một tệ nạn ẩn giấu của những hành giả. (2) Cầm đầu...

MƯỜI ĐIỀU NGƯỜI TA PHẢI BIẾT

(1) Bởi vì tất cả những hình tướng xuất hiện bên ngoài đều hư vọng, hãy biết chúng là không thực. (2) Bởi vì tâm thức...

SỰ HOÀN THIỆN CỦA TINH TẤN

Tóm tắt: Suy nghĩ về những lỗi lầm và những thiện hạnh,  Định nghĩa, phân loại, Những tính chất của mỗi loại, Tăng...

VỊ THẦY TÂM LINH

Dù chúng ta có cơ sở thực hành tuyệt hảo, một đời người quý báu, nếu chúng ta không được những vị thầy tâm linh khuyến...

MƯỜI ĐỨC HẠNH CỦA CHÁNH PHÁP

(1) Sự kiện rằng giữa loài người, Thập Thiện, Sáu Ba La Mật, Tánh Không, tác nhân của sự thức tỉnh, Bốn Chân Lý Cao Cả,...

MƯỜI ĐIỀU CẦN KIÊN TRÌ

(1) Những người sơ học cần kiên trì lắng nghe và tham thiền về những lời dạy. (2) Đã có kinh nghiệm tâm linh, hãy kiên trì...

MƯỜI CÁCH TỰ TẠO TAI HỌA CHO CHÍNH MÌNH

Trích: Những Giáo Huấn Của Gampopa; NXB: Thiện Tri Thức, in năm 2000; Ảnh: Nguồn Internet ??? ?(1) Khi một người độc thân lập gia...

MƯỜI ĐIỀU TỐT NHƯ NHAU

Trích NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA GAMPOPA Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2000 ☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️ (1) Đối với người mà...