Adriano Clemente

NHỮNG GIÁO LÝ PHÁT LỘ THẬT TÁNH

—— 18. Chương chứng tỏ rằng chứng ngộ không thể thành tựu bằng cách tìm kiếm nó Hãy nghe, đại nhân! Từ bản tánh...