AJAHN BUDDHADĀSA

NHỮNG ĐIỀU CUỘC ĐỜI LÀM KHỔ CHÚNG TA

Những điều cuộc đời làm khổ chúng ta Tôi xin nêu ra đây mười ví dụ rõ ràng, dễ hiểu về những điều khó chịu và gây...