ANAGARIKA GOVINDA

KỲ DUYÊN NƠI XỨ TUYẾT

Vượt qua cao nguyên Aksai, chúng tôi đã đến trung tâm của rặng Tuyết Sơn. Từ đây đi về phía Nam, tôi có thể đến ngọn...